polypoid adenoma

Type:Term

Synonyms
adenomatous polyp

Scroll to top