linea preaxillaris

Type:Term

Synonyms
anterior axillary line , anterior axillary line

Scroll to top