lipoma myxomatodes

Type:Term

Synonyms
myxolipoma

Scroll to top