margo anterior pancreatis

Type:Term

Synonyms
anterior border of body of pancreas

Scroll to top