margo anterior testis

Type:Term

Synonyms
anterior border of testis

Scroll to top