margo posterior fibulae

Type:Term

Synonyms
posterior border of fibula

Scroll to top