margo posterior testis

Type:Term

Synonyms
posterior border of testis

Scroll to top