arcus cornealis

Type:Term

Synonyms
arcus senilis

Scroll to top