pyrimidine transferase

Type:Term

Synonyms
thiamin pyridinylase

Scroll to top