sialosis[sī′ă-lō′sis]

Type:Term

Synonyms
sialorrhea

Scroll to top