iridocorneal endothelial syndrome

Type:Term

Definitions
1. syndrome of glaucoma, iris atrophy, decreased corneal endothelium, anterior peripheral synechia, and multiple iris nodules.

Synonyms
Cogan-Reese syndrome , iris-nevus syndrome

Scroll to top