louse-borne typhus

Type:Term

Synonyms
epidemic typhus

Scroll to top