Zenker[zen′kĕr]

Type:Term

Definitions
1. Friedrich A., German pathologist, 1825–1898.

See: Zenker degeneration, Zenker diverticulum, Zenker fixative, Zenker paralysis, formol-Zenker fixative

Scroll to top