facies brachialis anterior

Type:Term

Synonyms
anterior region of arm

Scroll to top