facial neuralgia

Type:Term

Synonyms
trigeminal neuralgia

Scroll to top