prosopoanoschisis[pros′ō-pō′ă-nos′ki-sis]

Type:Term

Synonyms
facial cleft

Scroll to top