quadratus lumborum fascia

Type:Term

Synonyms
anterior layer of thoracolumbar fascia

Scroll to top